یکشنبه 01 مهر 1397
تاریخ 1396/09/19 زمان 15:00:02 بازدید 78

پیش بینی درآمد ۹۵هزار میلیارد تومانی از صادرات نفت،گاز و میعانات

بر اساس بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، درآمد ۹۵هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومانی برای دولت حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز پیش بینی شده است.

به گزارش تریبون، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز درج شده در این قانون ۹۵ هزار و ۹۳۱ میلیارد و ۴۰۳ میلیون تومان  و منابع مربوط به سه درصد صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرسـتانهای نفـتخیز، گـازخیز و کمتـر توسـعه یافته مطـابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، پنج هزار و ۸۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال ۱۳۹۷ نسبت به یک دوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره(۵ ) این قانون واریز می‌شود تا برای مصارف تعیین شده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (۳ ( بند (الف) ماده (۲۶ ) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سـهم سه درصد استانهای نفتخیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

بر اساس این گزارش، طبق بند ج تبصره یک چنانچـه منـابع دولـت از محـل صـادرات نفـت، میعانـات گـازی و خـالص صـادرات گـاز در سـال ۱۳۹۷ کمتـر از یـک میلیـون و ده هـزار و یکصـد و چهـارده میلیـارد و چهارصـد و سـه میلیـون ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصدمنابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه التفاوت حاصل شده اقدام کند.

همچنین بر اساس بند د به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده می‌شود علاوه بر تکالیف مندرج در بند «الف» ماده (۶۵ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲ ) نسبت به بازسازی و مقاوم‌سـازی خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه‌گیری به سامانه اندازه‌گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام کند.

پایان پیام

بانک ملی
موسسه نور
قیمت طلا و ارز در بازار تهران
نوع ارز نرخ فروش
-
دلار
-
یورو
 
-درهم امارات
 
-سکه گرمی
 
سکه بهار  آزادی 
-
نیم سکه
 
-ربع سکه
ما را دنبال کنید
3 بی ان
طراحی و اجرا از کانون تبلیغات اتمسفر .